Arbetssätt

Ohlsson Psykologi


Terapi med känslorna i fokus


Jag erbjuder terapi som sätter dina känslor och relationer i fokus. Denna terapiform kallas också affektfokuserad psykoterapi, och  tillhör  modern psykodynamisk metod.  Jag som terapeut tar en aktiv roll i ett gemensamt utforskande av dina tankar och känslor. 


Mitt arbetssätt är till stor del influerat av en typ av affektfokuserad terapi som heter ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psycotherapy). Det kan översättas till intensiv psykodynamisk korttidsterapi.   Metoden utgår ifrån teorier om att vi är relationella varelser, och att vi ifrån våra allra första år lär oss hur vi ska vara i relation till andra människor. Det innebär att en del känslor, genom inlärning,  kommer att upplevas som oacceptabla eller allt för smärtsamma för att ha i vårt medvetande. För att slippa känna dessa tankar och känslor tar vi till omedvetna strategier, som i sin tur kan leda till lidande av olika slag. I terapin gör jag som terapeut dig medveten om vilka strategier du använder, och i ett tryggt rum får du möjligheten att i stället närma dig det som hittills varit svårt, och hitta resurser att kunna göra nya val framöver.   Självmedkänsla är också något som mitt arbete genomsyras av. Att rikta värme och respekt mot dig själv  underlättar utforskandet av ditt inre liv, och  ökar din förmåga att möta motgångar.


Genom att ha större tillgång till ditt känsloliv får du möjligheten att leva ett friare liv, mer i linje med dina personliga värderingar.


Längden på kontakten varierar beroende på hur dina svårigheter ser ut, och vad du önskar ha som mål i terapin.   Vill du läsa mer


Affect Phobia Therapy

Svenska föreningen för ISTDP

Självmedkänsla

Psykoterapicentrum
Södra Förstadsgatan 40A, 211 43 Malmö |  076-555 72 17

kontakt@ohlssonpsykologi.se